ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

Általános szerződési és megrendelési feltételek

 1. Bevezető

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) célja, hogy a Toma Family Mobil Kft minden Ügyfele részére azonos feltételek mellett, magas színvonalú szolgáltatást nyújtson. Jelen okirat a Toma Family Mobil Kft mint Vállalkozó által kötött, minden egyes szerződés szerves és elengedhetetlen részét képezi.

1/a. Az ÁSZF hatálya

Az ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan, a Toma Family Mobil Kft által kötött szerződésre, árajánlatra, megállapodásra, megbízásra, megrendelésre vagy meghatalmazásra, mely alapján a Toma Family Mobil Kft ellenszolgáltatás fejében építési, szerelési, gyártási, javítási, karbantartási, termék vagy anyagbeszerzési, értékesítési, kivitelezői vagy egyéb vállalkozói tevékenységet végez, vagy bármilyen más egyéb szolgáltatást nyújt a Megrendelő vagy harmadik fél részére.
A szerződés időbeni hatálya a Felek általi aláírástól, vagy megrendeléstől, vagy előlegfizetéstől a vállalkozói díj teljes kiegyenlítéséig tart.

1/b. Fogalom meghatározások

A Felek egyedi szerződéseibe foglalt ellenkező tartalmú megállapodás hiányában a Felek jogviszonyában az alábbi fogalmak a következő jelentésekkel bírnak:

Szerződés: A Megrendelő és a Vállalkozó közötti jogviszonyt létrehozó okirat. Szerződésnek minősül a Felek által aláírt vállalkozási szerződés, az elfogadott árajánlat, írásbeli, vagy szóbeli megrendelés, valamint a munkalap is.

Megrendelő: Az ÁSZF hatálya alá tartozó szerződő partner vagy ügyfél, akinek a részére, vagy megbízásából a Toma Family Mobil Kft, vagy alvállalkozója munkát végez, értékesít, vagy szolgáltatást nyújt.

Képviselő és a szerződést aláíró: A Megrendelőt ill. a Vállalkozót képviselő azon személy, aki jogosult a szerződés vagy megrendelés aláírására.

Műszaki átvételért és teljesítés igazolásért felelős: A Megrendelő vagy általa megbízott képviselője, aki munkavégzés befejezésekor a műszaki átvételi eljárás megvalósulásáért és ennek megfelelő dokumentálásáért a Megrendelő részéről felelős. Ezen átvételi eljárást és dokumentálását a Vállalkozóval, vagy a Vállalkozó Alvállalkozójával együtt bonyolítja, ill. biztosítja és felelős azért, hogy a Megrendelő részéről, a munka befejezésekor ez megtörténjen.

Pénzügyi teljesítésért felelős: A Megrendelő vagy képviselője, aki a Vállalkozó által kiállított számla határidőre történő kiegyenlítéséért felelős.

Kapcsolattartó: A Megrendelőt képviselő azon személy, aki a szerződésben foglaltak lebonyolításával kapcsolatban a Vállalkozóval kapcsolatot tart, a szerződésben foglaltak megvalósulását a Megrendelő részéről elősegíti.

Végfelhasználó: A Megrendelő közvetlen, vagy közvetett megbízója, aki a szerződés szerinti berendezéseket ténylegesen használni fogja.

Vállalkozó:  Toma Family Mobil Kft. Székhely: 2724 Újlengyel, Petőfi Sándor u. 48.  , adószám: 25034046-2-13.

Műszaki vezető: A Vállalkozó képviselője, aki a Megrendelő felé a kivitelezésért felelős.

Projektvezető: A Vállalkozó képviselője, akivel a Megrendelő a szerződés ügyében kapcsolatot tart.

Felek: A Megrendelő és a Vállalkozó együttes említésük esetén.

Alvállalkozó: Olyan cég vagy egyéni vállalkozó, mely a Vállalkozó megbízásából vesz részt a szerződés szerinti munkában. A Vállalkozó jogosult a szerződés teljesítéséhez alvállalkozót igénybe venni, a munkavégzésbe bevonni, erről a Megrendelőt, kérése esetén köteles tájékoztatni. Az igénybe vett alvállalkozó tevékenységéért Megrendelővel szemben a Vállalkozó, mint saját tevékenységéért felelős.

Munkaterület: A szerződés szerinti kivitelezési tevékenység végzésének, ill. a Vállalkozó, vagy Alvállalkozója általi munkavégzés helye. Ennek minősül a munkaszervezéssel összefüggő felvonulási, előkészítési, valamint a tevékenység végzéséhez szükséges anyagok, gépek, szerkezetek, szerelvények elhelyezésére és az előkészítő technológiai munkafolyamatok elvégzésére szolgáló terület is.

Vállalkozói díj: A Megrendelő által a Vállalkozó részére kifizetésre kerülő összeg, mely a teljesítéséhez szükséges anyagfelhasználás és a kivitelezés költségeit is tartalmazza, a vállalkozási szerződésben, árajánlatban, megrendelésben, vagy a munkalapon leírtak szerint.

Fordított adózás: Amennyiben a jogszabályi feltételek előírják, továbbá, ha a szolgáltatás, építési hatósági engedély köteles, a 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 142.§-a alapján, vagy az Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentés mellett megvalósuló kivitelezés fordított adózás alá tartozik, az Áfa-t a Megrendelő fizeti. Ennek a fordított adózásnak a feltétele, hogy a Megrendelő a szerződés aláírásakor az építési engedély másolatát és a fordított áfa nyilatkozatot eredeti példányban a Vállalkozó részére átadja. A fordított Áfa-s számlát a Vállalkozó csak ezt követően állítja ki.

 

 1. A szerződés létrejötte és tartalma

2/a. A Felek közötti szerződés a Vállalkozó által készített egységesített formátumú szerződés mindkét fél részéről történő aláírásával, vagy az előleg kifizetésével jön létre. Kivételes esetben a Vállalkozó árajánlatát elfogadó, arra hivatkozó, a Megrendelő által küldött írásos megrendelés, Vállalkozó általi írásos elfogadásával is létrejöhet a vállalkozási szerződés, de jelen ÁSZF hatálya ezekre az árajánlatokra és megrendelésekre is kiterjed. Ezen megrendelés elfogadásának vagy elutasításának joga a Vállalkozót illeti. Szerviz tevékenység vagy egyéb javítás esetén, a Vállalkozónak a munkavégzés helyszínén történő megjelenésével jön létre a szerződés.

2/b. A szerződés, és a benne leírt vállalkozói díj tartalmazza a berendezések árát, a kivitelezés költségeit, a felsorolt anyagfelhasználást és munkákat, a tételes műszaki tartalomban leírtak szerint.

2/c. A vállalkozói díj nem tartalmaz a tételes műszaki tartalomban leírtakon kívüli berendezéseket, anyagfelhasználást és munkavégzést. Pl. kőműves és lakatos munkálatokat, burkolást, gipszkartonzást, szerelődobozok kialakítását, ára ellátás biztosítását. Ezen előkészítő munkálatokat – amennyiben a szerződésben nem szerepelnek – a Megrendelő végzi el, még a Vállalkozó általi munkavégzés megkezdése előtt, a Vállalkozó szóbeli és írásbeli instrukciói, vagy rajzok alapján.

2/d. A vállalkozói díj, amennyiben a szerződésben ez nem szerepel, nem tartalmaz érintésvédelmi, vagy egyéb speciális vizsgálatot, ezekhez tartozó jegyzőkönyv, ill. megvalósulási dokumentációk, tervrajzok, műszaki rajzok elkészítését. Nem tartalmaz építési napló vezetését, vagy abba bejegyzést. Nem tartalmaz építési engedély vagy az Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentés mellett megvalósuló kivitelezésekhez előírt felelős műszaki vezetést, ill. ezek költségét. Ezen tevékenységeket, vizsgálatokat, dokumentációkat, ill. rajzokat a Vállalkozó csak a Megrendelő írásos megrendelése alapján végzi, ill. készíti, vagy alvállalkozóval végezteti, ill. készítteti el, külön díjazás ellenében. Egyéb, a tételes műszaki tartalomban nem szereplő munkálatok és felhasznált anyagok elszámolása a műszaki átadáskor történik, a választható opciókban, szerződésmódosításban, kiegészítésben, munkalapon, mellékletben vagy árajánlatban leírtak szerint.

2/e. A Vállalkozó nem köteles meggyőződni arról, hogy a szerződés szerinti munkáknak, a munkaterületen történő elvégzéséhez szükséges-e bármilyen hatósági, önkormányzati, stb. engedély. Amennyiben a hatályos törvények szerint, a szerződés szerinti munkáknak a munkaterületen történő elvégzéséhez szükséges önkormányzati, hatósági, stb. engedélyek beszerzése, akkor az a Megrendelő feladata és költsége, még a Vállalkozóval történő szerződés aláírása előtt.

2/f. A Megrendelő a szerződés aláírásával kijelenti, hogy a szerződés aláírásakor – amennyiben ez a hatályos törvények szerint szükséges – rendelkezik érvényes hatósági, önkormányzati, stb. engedéllyel és így jogában áll a szerződés szerinti munkát a munkaterületen elvégeztetni, ill. jelen ÁSZF-ben és a Felek között létrejött szerződésben leírtak szerint rendelkezik a munkaterület felett. Ezen munkaterület feletti rendelkezési jog, engedély vagy engedélyek hiányából fakadó, minden a Vállalkozót ért kárért és többletköltségért a Megrendelő teljes felelősséggel, kártérítéssel és megtérítéssel tartozik a Vállalkozó felé.

2/g. Amennyiben a Megrendelő, a Végfelhasználó vagy bármely hatóság rendelkezése alapján a kivitelezést – nem a Vállalkozónak felróható okok miatt – le kell állítani, vagy azt 5 napon túl szüneteltetni kell, a Vállalkozó jogosult addigi teljesítményét, beleértve a szerződés teljesítéséhez beszerzett, megrendelt vagy gyártás alatt lévő anyagok árát, az elvégzett munkákat, valamint a szerződésben foglalt munkákkal kapcsolatban felmerült egyéb költségeit is leszámlázni. A Megrendelő köteles, ezen számlán szereplő összeget a Vállalkozó részére, a számlán szereplő határidőig kifizetni. A Vállalkozó köteles a leszámlázott tárgyi dolgokat a Megrendelőnek átadni.

2/h. A szerződés módosítását bármely fél kezdeményezheti, de minden módosítás vagy kiegészítés csak írásban történhet.

 

 1. A munkavégzés helye

3/a. A munkavégzés helye a munkaterület, melynek pontos címe a Felek által aláírt szerződésben, vagy megrendelésben van meghatározva.

3/b. A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés hatálya alatt, a Vállalkozó közvetlen  bejutását a munkaterületre biztosítja, így járul hozzá a Vállalkozónak a szerződésben vagy jelen ÁSZF-ben leírtak szerinti tevékenységének elősegítéséhez. Amennyiben a Megrendelőnek a munkaterület feletti rendelkezési joga a szerződés hatálya alatt, illetve a Vállalkozó számlájának teljes kiegyenlítése előtt megszűnne, úgy a megszűnés időpontja előtt legalább 5 munkanappal, a megszűnés időpontjáról köteles a Vállalkozót írásban és telefonon is értesíteni. Ezen értesítés elmulasztása esetén, vagy ha a munkaterületre való közvetlen bejutást és a szerződés vagy jelen ÁSZF-ben leírtak szerinti vállalkozói tevékenységet a Megrendelő nem tudja a Vállalkozónak biztosítani, úgy a Vállalkozót ért kárért, ill. többletköltségért a Megrendelő teljes felelősséggel és megtérítéssel tartozik.

3/c. A munkavégzés időpontját a Felek telefonon, szükség esetén írásban egyeztetik. A Megrendelő a munkavégzésre egyeztetett időpontban köteles a munkaterületet munkavégzésre alkalmas állapotban, zavartalan, kizárólagos és biztonságos használatot biztosítva, a Vállalkozó részére átadni. A Vállalkozó a munka megkezdését mindaddig megtagadhatja, amíg a Megrendelő ezen kötelezettségét, teljes egészében nem teljesíti.

3/d. Amennyiben a Vállalkozónak a munkavégzésre egyeztetett időpontban történő felvonulásakor, a Megrendelő csak késve tudja biztosítani a Vállalkozó vagy Alvállalkozója munkaterületre való bejutását, és a munkaterület, jelen ÁSZF 3/c pontban leírtak szerinti átadását, akkor a Vállalkozót a várakozási időre, valamint a munkaterület zavartalan és kizárólagos használhatóságának nem biztosításából fakadó hosszabb idejű munkavégzésre vonatkozóan költségtérítés illeti meg. Ennek összege 10 000 Ft + áfa / megkezdett óra / jelen lévő vállalkozói létszám.

3/e. Amennyiben a Vállalkozónak a munkavégzésre egyeztetett időpontban történő felvonulásakor, a Megrendelő nem tudja a munkaterületet munkavégzésre alkalmas állapotban a Vállalkozó részére átadni, vagy nem tudja biztosítani a Vállalkozónak a munkaterületre való bejutását, munkaterület zavartalan, kizárólagos és biztonságos használatát, akkor a Vállalkozó nem köteles munkát végezni, és a munkaterületről levonulhat. Ezen esetben a Vállalkozót nettó 100 000 Ft + áfa + kiszállási díj, mint költségtérítés illeti meg.

3/f. A Megrendelő a Vállalkozó részére térítésmentesen biztosítja a munkaterületen helyszíni munkavégzéshez szükséges elektromos áramot és az illemhely használatát.

3/g. A tervekben, illetve a munkaterület átadásakor írásban nem jelzett közművek megrongálódásáért a Vállalkozót felelősség nem terheli.

3/h. A Vállalkozó köteles a munkavégzés befejeztével a munkaterületet az átvett állapotban, a munkavégzésével keletkező hulladékoktól megtisztítva visszaadni. Amennyiben a keletkezett hulladék a helyszíni hulladékgyűjtőbe nem helyezhető el, és a Felek között ezzel kapcsolatban más megállapodás nem jött létre, akkor az elszállításáról Vállalkozó saját költségén gondoskodik.

3/i. A munkaterületre leszállított, vagy munkaterületen felszerelt áru, ill. berendezésnek a műszaki átadásig történő őrzéséről és megóvásáról – a Toma Family Mobil Kft munkatársainak, ill. alvállalkozóinak távollétében – a Megrendelő gondoskodik díjmentesen. a Toma Family Mobil Kft munkatársainak, ill. alvállalkozóinak távollétében, vagy rajtuk kívülállók vétkes mulasztásának, természeti katasztrófa, bűncselekmény, vagy baleset következtében, munkaterületen felszerelt vagy a munkaterületre leszállított áru, ill. berendezésben bekövetkező káresemény következményei a Megrendelőt terhelik.

3/j. A megrendelő köteles gondoskodni a fűtőfólia kivitelezési dátumának az egyeztetésekor, hogy  az alsó betonréteg páratartalma a 2%-ot ne haladja meg, mire a Fűtőfólia kivitelezés időpontja esedékes

3/k. A fűtésrendszer kivitelezése esetén a megrendelő köteles minden további rétegrendben következő, vagy megelőző rétegnek utánakérdezni, azt a szakmai elvárásoknak megfelelően telepíteni/kivitelezni, és olyan anyagokat használni, ami alkalmazható elektromos fűtés esetén. Minden olyan problémáért, ami a nem megfelelő rétegrend miatt keletkezik, a vállalkozó nem vállal felelőséget.

 1. A munkavégzés

4/a. A Vállalkozó köteles a munkavégzés során az érvényes munkavédelmi, tűzvédelmi, vagyonvédelmi és környezetvédelmi szabályokat betartani, ezek vétkes megszegése esetén az ebből eredő kárért felelősséggel tartozik. Megrendelő köteles a munkaterületre érvényes szabályokról és előírásokról a Vállalkozót írásban tájékoztatni, még a szerződés aláírását megelőzően. Amennyiben ez a tájékoztatás csak a szerződés létrejötte után történik meg, úgy a Vállalkozó jogosult a szabályok és előírások betartásával kapcsolatban felmerült költségeit a Megrendelő felé érvényesíteni, a teljesítési határidőt, a szabályok és előírások betartására való felkészülés idejével meghosszabbítani, vagy a szerződést egyoldalúan, rá nézve minden hátrányos következmény nélkül felbontani. Ilyen okból történő Vállalkozó általi szerződés felbontás esetén, a Vállalkozót megilleti a szerződéssel kapcsolatban felmerült költségeinek Megrendelő általi megtérítése.

4/b. Megrendelő jogosult Vállalkozó munkavégzését folyamatosan ellenőrizni. A Vállalkozó a Megrendelő utasításai szerint köteles eljárni. Szakszerűtlen, többletköltséget jelentő, a végeredmény minőségét negatív irányba befolyásoló, megvalósíthatatlan, élet és vagyonbiztonságot veszélyeztető, vagy jogszabályt sértő utasítást a Vállalkozó nem köteles végrehajtani. A Megrendelő általi utasítás végrehajtásából fakadó többletköltségek, és bármilyen egyéb nem kívánatos, negatív esemény bekövetkezte, valamint annak felelőssége, minden esetben a Megrendelőt terheli.

4/c. Bármilyen módosítást, vagy pótmunkát, amennyiben az nem baleset és életveszély azonnali elhárítására vonatkozik, a Megrendelő csak szerződésmódosítás vagy írásos megrendelés útján rendelhet el.

4/d. A Vállalkozó, a Megrendelő által elrendelt pótmunkát és egyéb megrendelt berendezéseket, ill. módosításokat, a szerződésben felsorolt választható opciókban leírtak szerint, az azokra vonatkozó szerződésmódosításban, vagy a jóváhagyott árajánlatban, ill. megrendelésben rögzítettek szerint számlázza. Ellenkező tartalmú megállapodás hiányában a pótmunkák, módosítások és egyéb megrendelt berendezések, a műszaki átadás-átvételkor kiállított végszámlában, vagy az adott tétel átadásakor kiállított részszámlában kerülnek elszámolásra.

4/e. A Vállalkozó a munkavállalói részére köteles biztosítani a megfelelő minőségű, biztonságos és szakszerű munkavégzéshez szükséges szerszámokat és munkavédelmi eszközöket.

 

 1. Műszaki átadás-átvétel és dokumentálása

5/a. A műszaki átadás-átvételi eljárás és dokumentálásának célja, hogy Felek írásos dokumentumokkal rendelkezzenek a szerződésben leírtak megvalósulásáról, az esetleges módosításokról, hiányosságokról és hibákról, azok Vállalkozó általi pótlásáról és kijavításáról, azok határidejéről és módjáról, valamint, hogy a Megrendelő, ill. a Végfelhasználó írásos és szóbeli információkat kapjon a berendezések biztonságos használatáról, szakszerű üzemeltetéséről.

5/b. A Megrendelő vagy képviselője köteles a munkavégzés vagy javítás, ill. karbantartás befejezésekor, vagy a Vállalkozóval egyeztetett időpontban, a Vállalkozóval közösen, a műszaki átadás-átvételi eljárást lefolytatni. Amennyiben a műszaki átadás-átvétel a munkavégzés befejezésekor, vagy az erre megállapodott időpontban a Megrendelő vagy Képviselőjének távolléte miatt meghiúsul, akkor az átadás-átvétel lefolytatására a Felek egy új időpontban állapodnak meg. Ezen esetben a Vállalkozót nettó 30 000 Ft + áfa + kiszállási díj, mint költségtérítés illeti meg.

5/c. Amennyiben a Megrendelő által, a Vállalkozási szerződésben megjelölt a műszaki átvételért és teljesítés igazolásért felelős személy bármely okból kifolyólag nem tud személyesen az átadás-átvételi eljárás lefolytatásában részt venni, akkor a Megrendelő mást is megbízhat az átadás-átvételi eljárás lefolytatásával. A Megrendelő az átadás-átvételi eljárás lefolytatásával megbízott helyettesítő személy részére hivatalos, cégszerűen aláírt meghatalmazást kell, hogy adjon, mellyel felhatalmazza, hogy helyette az átadás-átvételi eljárás lebonyolítsa. A hivatalos meghatalmazás eredeti példányát, a helyettesítő személy, a Vállalkozót a helyszínen képviselő, az átadás-átvételi eljárást lebonyolító munkatársának adja át, az eljárás megkezdésekor. Amennyiben a Megrendelő bármely okból kifolyólag nem biztosítja a szerződésben megjelölt a műszaki átvételért és teljesítés igazolásért felelős személy távolléte miatt, az átadás-átvételi eljárás lefolytatásában a megfelelő helyettesítést, úgy az átadás-átvételi eljárás megtörténtnek tekintendő, ha más írásos megállapodás nem történt erre vonatkozólag, az átadás-átvételi eljárás időpontjáig.

5/d. A Felek a műszaki átadás-átvételi eljárás során közösen megvizsgálják a telepített vagy javított ill. karbantartott berendezéseket, elvégzik azokat a szakmailag szokásos és indokolt próbákat, amelyek a teljesítés megfelelő minőségének megállapításához szükségesek. A műszaki átadás-átvételi eljárás eredményét, az esetleges hiányosságokat, hibákat és az érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket, az átadás-átvételi jegyzőkönyvben, vagy a munkalapon írásban rögzítik.

5/e. Az átadás-átvételi dokumentumok hitelt érdemlő leigazolásához, az átadás-átvételi eljáráskor, a dokumentumokra és a számlára a Megrendelő részéről az alábbiak kerülnek:
– Céges Megrendelő esetében az átvevő olvashatóan leírt neve, aláírása, céges bélyegző lenyomata. Céges bélyegző hiányában az átvevő személyi igazolványának száma, melyet a Vállalkozó képviselője az igazolvány megtekintésével ellenőriz.
– Magánszemély esetében az átvevő olvashatóan leírt neve, aláírása, valamint az átvevő személyi igazolványának száma, melyet a Vállalkozó képviselője az igazolvány megtekintésével ellenőriz.

5/f. A Vállalkozó köteles a Megrendelőnek a beépített, ill. felszerelt berendezésekről, az üzemeltetéshez és fenntartáshoz szükséges tájékoztatást megadni. Az átvételt és a vállalkozói díj kifizetését a Megrendelő csak olyan hibák, és hiányosságok esetén tagadhatja meg, melyek a telepített vagy javított, ill. karbantartott berendezések rendeltetésszerű használatát akadályozzák.

5/g. Hibás vagy hiányos teljesítés esetén – amennyiben a szerződés szerinti berendezések a rendeltetésüknek megfelelően használhatók – a Megrendelő a javítás vagy pótlás értékének megfelelő összeget tarthat vissza a számlából. A javítás vagy pótlás értékét a Felek, a szerződésben lévő tételes részletezés alapján közösen határozzák meg, és az írásban rögzítik. Ezen visszatartott összeg, a javítás vagy pótlás befejezésekor kerül kiegyenlítésre.

 

 1. A vállalkozói díj elszámolása

6/a. A vállalkozói díj tartalmazza a berendezések árát, a kivitelezés költségeit, a felsorolt anyagfelhasználást és az elvégzett munkákat, a tételes műszaki tartalomban leírtak szerint. A vállalkozói díj nem tartalmaz a tételes műszaki tartalomban leírtakon kívüli anyagfelhasználást, munkavégzést és egyéb szolgáltatást.

6/b. A vállalkozói díj kifizetése történhet készpénzben, vagy banki átutalással, alap esetben 3 munkanapos fizetési határidővel.

6/c. A vállalkozói díj kifizetése, ha a szerződésben nincs más meghatározva, alap esetben két ütemben történik.
1-es ütem: 50% előleg készpénzben számla ellenében, vagy banki átutalással, díjbekérő ellenében. Banki átutalás esetén az előlegszámla kiállítása az előlegnek a Vállalkozó bankszámlájára történő megérkezését követően történik.
2-es ütem: A fent maradó 50% kifizetése, kivitelezés előtti napig kell megtörténni.

Átutalással történő fizetés esetén, az előlegre vonatkozó díjbekérő és a számlák PDF formátumban, e-mailben kerül elküldésre a Megrendelő által megadott e-mail címre. Az ÁFA tv. 169 § és 170§, valamint a 24/1995. (XI.22.) PM rendeletértelmében a számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes, befogadható. Utalásos fizetés esetén, kinyomtatott, aláírt és bélyegzővel ellátott számla csak a Megrendelő kérésére kerül postázásra.

6/d. Több tétel, vagy kivitelezhetőségi időben elhúzódó kivitelezés esetén az előlegfizetésen kívül, több részfizetés történik, mely az elkészült és átadott tétel, vagy tételek fent maradó 50%-ának kiegyenlítését jelenti. A Vállalkozó mentesül a vállalási határidők betartása alól, és nem köteles a munkát folytatni ill. befejezni, amennyiben az esedékes részfizetés, az itt leírtak, ill. a szerződésben megfogalmazottak szerint nem történik meg. Ezen esetben a Vállalkozót a késedelem miatti kötbér és a késedelemmel kapcsolatos felelősség nem terheli.

6/e. Utólagos projekt-módosítás, vagy szerződésmódosítás során feleslegessé vált, azonban a Vállalkozó részéről korábban már beszerzett, megrendelt vagy gyártás alatt lévő anyagokat és berendezéseket a Megrendelő köteles átvenni, és azok ellenértékét a Vállalkozó felmerült költségeivel együtt a Vállalkozó által kiállított számla alapján köteles megfizetni.

6/f. A szerződés aláírásával, vagy megrendelése elküldésével a Megrendelő tudomásul veszi és elfogadja, hogy amennyiben a vállalkozói díjat a szerződésben, vagy számlán rögzített határidőt meghaladó 5 nappal és módon nem fizeti ki, úgy a szerződésben vagy a megrendelésben szereplő adatai, a tartozás oka, az elvégzett munka, a beépített berendezések és az eset leírása, valamint a tartozás összege közzétehető az interneten és más médiákban. A Megrendelő vállalja, hogy a közzététel miatt – akár közvetlen, akár közvetett módon – keletkező kárát saját hibájából származó kárként viseli és a Vállalkozóval, illetve a közzétevő internetes portálokkal és más médiákkal szemben e tekintetben semmiféle megtérítésre, kártérítésre, egyéb jogorvoslatra vonatkozó igényt nem támaszt, ilyen irányú igényéről végérvényesen lemond. Ezen esetben a Megrendelő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a szerződésben vagy a megrendelésben szereplő adatai, a munkavégzés címe, a tartozás oka, az elvégzett munka, a beépített berendezések megnevezése és típusa, az eset leírása, valamint a tartozás összege, és a számla lejárati határideje, nem minősül üzleti titoknak.

6/g. Amennyiben a Megrendelő a beruházás bármely részét a szerződésben leírtakhoz képest, a szerződés aláírása után megváltoztatja, akkor a változás következményeit a műszaki átadási határidő és a vállalkozási díj tekintetében is figyelembe kell venni.

 

 1. Pénzügyi fedezet

7/a. Szerződő Felek, a szerződés aláírásával, ill. a megrendelésükkel kijelentik, hogy a szerződés aláírásakor, ill. a megrendeléskor nem állnak csődeljárás, felszámolás, végelszámolás alatt, velük szemben kifizetetlen tartozás miatt semmilyen lejárás nincs, ilyen irányú eljárás várható megindulásáról tudomásuk nincs, pénzügyi helyzetük stabil, ezért ilyen irányú eljárás megindulásának alapja sincs. A nekik dolgozó alkalmazottakat, vállalkozókat és beszállítókat, a jogszabályokban, a szerződésekben, ill. számlákon leírtak szerinti határidőre kifizetik.

7/b. Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy pénzügyi helyzetüknek esetleges megváltozását (csőd, felszámolás, végelszámolás, stb.), jogi helyzetük és bármilyen, a szerződés szempontjából lényeges adatuk megváltozását a másik félnek írásban azonnal bejelentik.

7/c. A Megrendelő szerződés aláírásával, vagy megrendelése elküldésével kijelenti, hogy a vállalkozói díj fedezetére szolgáló összeg rendelkezésére áll. A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy ezen rendelkezésre álló összeget a szerződés időbeni hatálya alatt fenntartja, és csak a Vállalkozó felé fenn álló, a szerződésből vagy megrendeléséből eredő, fizetési kötelezettségeire fordítja.

7/d. A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben bármely, akár tőle kívülálló okból eredően is, a vállalkozói díj kifizetésének fedezetéül szolgáló összeg már nem állna rendelkezésére, úgy erről a körülményről a Vállalkozót haladéktalanul írásban és telefonon is értesíti. A Vállalkozó ezen esetben, jogosult a szerződés szerinti tevékenységét felfüggeszteni mindaddig, amíg a fedezetül szolgáló összeg a Megrendelő rendelkezésére nem áll. A felfüggesztés időtartamával a Vállalkozó teljesítési határideje meghosszabbodik. Amennyiben a felfüggesztés időtartama a 15 munkanapot meghaladja, úgy a Vállalkozó jogosult szerződéstől azonnali hatállyal elállni. A Vállalkozót ebben az esetben megilleti az addig elvégzett tevékenységének munkadíja, a szerződés teljesítéséhez beszerzett, megrendelt vagy gyártás alatt lévő anyagok, ill. berendezések ára, és a szerződésben foglaltakkal kapcsolatban felmerült egyéb költségeinek megtérítése, továbbá meghiúsulási kötbér jogcímén a vállalkozói díj 20%-a.

7/e. A Vállalkozó a szerződés aláírásával kijelenti, hogy a szerződés teljesítésének fedezetére szolgáló összeg rendelkezésére áll. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy ezen rendelkezésre álló összeget, valamint a Megrendelőtől kapott előleget csak a Megrendelővel kötött vállalkozási szerződésből eredő, fizetési kötelezettségeire fordítja. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra is, hogy amennyiben bármely, akár tőle kívülálló okból eredően is, a fedezetül szolgáló összeg már nem állna rendelkezésére, úgy erről a körülményről a Megrendelőt haladéktalanul írásban és telefonon értesíti. A Megrendelő a 15 munkanapot meghaladó fedezethiány esetén, jogosult szerződéstől azonnali hatállyal elállni. A Megrendelőnek ebben az esetben visszajár az előleg, a továbbá meghiúsulási kötbér jogcímén a vállalkozói díj 20%-a.

 

 1. Határidők és kötbér

8/a. A Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan tudomására jutó körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a szerződés eredményességét vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti, vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért ez esetben a Vállalkozó a felelős.

8/b. A kivitelezés befejezésének meghiúsulása esetén – amennyiben az nem a Vállalkozó hibájául róható fel – a Vállalkozót megilleti az addig elvégzett tevékenységének díja, a szerződés teljesítéséhez beszerzett, megrendelt vagy gyártás alatt lévő anyagok, ill. berendezések ára, és a szerződésben foglaltakkal kapcsolatban felmerült egyéb költségeinek megtérítése, továbbá meghiúsulási kötbér jogcímén a vállalkozói díj 20%-a.

8/c. Vis major (természeti katasztrófa, háború, sztrájk, stb.) által okozott akadályoztatás esetén a Vállalkozó jogosult a szállítási és telepítési határidőket részben, vagy egészben az akadályoztatás időtartamával megnövelni, vagy a szerződéstől részben, vagy egészben elállni. Amennyiben a Vis major miatt a Megrendelő lép vissza a szerződéstől, úgy azt csak a még nem teljesített szerződéshányadra vonatkozóan teheti meg, és köteles a szerződés teljesítéséhez a Vállalkozó által már beszerzett, megrendelt, legyártott vagy gyártás alatt lévő eszközök, ill. berendezések átvételére és kifizetésére. A Vállalkozó köteles a leszámlázott tárgyi dolgokat a Megrendelőnek átadni.

8/d. Amennyiben a Megrendelő, a Végfelhasználó vagy bármely hatóság rendelkezése alapján a kivitelezést – nem a Vállalkozónak felróható okból – szüneteltetik vagy felfüggesztik, akkor a szüneteltetés vagy felfüggesztés időtartamával a Vállalkozó teljesítési határideje, kötbérmentesen meghosszabbodik. A szüneteltetés vagy felfüggesztés tényéről, időpontjáról és időtartamáról a Megrendelő a Vállalkozót írásban köteles értesíteni, még a szüneteltetés vagy felfüggesztés kezdetét megelőzően 3 munkanappal.

 

 1. Tulajdonjog

9/a. A legyártott, beszerzett, leszállított vagy felszerelt, de ki nem fizetett áru, ill. berendezés a vállalkozói díj teljes kifizetéséig a Vállalkozó elidegeníthetetlen tulajdonát képezi. Ez az áru, ill. berendezés a Vállalkozó írásos beleegyezése nélkül nem idegeníthető el, nem zálogosítható el, nem ruházható át, nem szolgálhatnak biztosítékul, nem terhelhetők fedezetként, nem szállítható el máshová.

9/b. Amennyiben a műszaki átadás a Megrendelő ill. képviselője távolléte miatt nem valósul meg, vagy a szerződésben, ill. a számlában leírtak szerint nem történik meg a vállalkozói díj teljes kifizetése, akkor a Megrendelő a szerződés aláírásával, ill. megrendelése elküldésével felhatalmazza a Vállalkozót és képviselőjét a következőkre:
A Vállalkozó, ill. képviselője a Megrendelő távollétében is, a Megrendelő külön értesítése nélkül is jogosult a munkavégzés helyét képező, vagy a szerződésben szereplő berendezések tárolását képező ingatlanra belépni, a Vállalkozó tulajdonát képező berendezéseket leszerelni és elszállítani, ill. működésképtelenné tenni, valamint a szerződéssel, a berendezések beszerzésével, ill. gyártásával, az elvégzett munkákkal, a leszereléssel, elszállítással, ill. működésképtelenné tevéssel kapcsolatban felmerült valamennyi költségét a Megrendelő felé érvényesíteni. Ezen esetben a Vállalkozót az eredeti állapot visszaállításának kötelezettsége és költsége nem terheli.

9/c. A Megrendelő a szerződés aláírásával, ill. megrendelése elküldésével kinyilatkozza és vállalja, hogy az átadás-átvételi eljárás általa történő meghiúsulása, vagy nemfizetése esetén, az esetleges leszerelés, elszállítás, ill. működésképtelenné tevés során a Vállalkozót és képviselőjét ezen tevékenységében nem akadályozza, ebben az esetben a Megrendelő az esetleges birtokvédelmi igényéről a Vállalkozóval létrejött szerződéssel kapcsolatban végérvényesen lemond, ilyen eljárást ebben az esetben nem indít.

9/d. A szerződés létrejöttével a Megrendelő kijelenti, hogy az átadás-átvételi eljárás általa történő meghiúsulása, vagy nemfizetése esetén, a Vállalkozónak vagy képviselőjének a munkavégzés helyére, vagy a szerződésben szereplő berendezések tárolását képező ingatlanra, jelen ÁSZF-ben leírtak szerint történő belépése semmiképpen sem minősül birtokháborításnak. A szerződés létrejöttével a Megrendelő kijelenti, a Vállalkozó tulajdonát képező berendezések működésképtelenné tevése, vagy leszerelése, ill. elszállítása semmiképpen sem minősül rongálásnak, hiszen a Vállalkozó csupán a jogos tulajdonosi igényeit érvényesíti, melyhez a szerződés létrejöttével a Megrendelő hozzájárult.

9/e. Ha a telepített berendezések működésképtelensége, vagy a leszerelése és elszállítása következtében a Megrendelőt, a Végfelhasználót vagy harmadik felet olyan kár éri, mely a rendes működés, vagy a leszerelés, ill. az elszállítás meg nem történte esetén nem következett volna be, akkor a Megrendelő vállalja, hogy e miatt – akár közvetlen, akár közvetett módon – keletkezett kárt saját hibájából származó kárként viseli. Ebben az esetben a Vállalkozóval vagy képviselőjével szemben semmiféle megtérítésre, kártérítésre, egyéb jogorvoslatra vonatkozó igényt nem támaszthat, erről végérvényesen lemond.

 

 1. Garancia és karbantartás

10/a. A Vállalkozó az ajánlatban vagy a szerződésben leírtak szerinti garanciát vállalja, mely garanciaidő a beüzemelés napjától indul, és csak a teljes egészében kifizetett berendezésekre terjed ki.

10/b. A garancia nem vonatkozik a termosztátok elemcseréjére, más kivitelező által a rendszerhez illesztett berendezések által okozott meghibásodás, továbbá elemi kár, erőszakos behatás, rongálás, szakszerűtlen üzemeltetés és használat, túlterhelés, átalakítás, bővítés, hálózati feszültség megengedettnél nagyobb ingadozása és külső erőhatás esetén.
A garancia érvényét veszti ha a berendezést a Vállalkozón, vagy az általa megbízott alvállalkozóján kívül más már javította, karbantartotta.
A telepített berendezések bármely okból fakadó működésképtelenségéből eredő károkért és többletköltségekért, a gyártót, az importőrt vagy a Vállalkozót felelősség nem terheli, így velük szemben ilyen okból kártérítési, kárpótlási, megtérítési igény nem érvényesíthető.

10/c. A Vállalkozó a garancia idő alatt is kiszállási díjat számít fel a javítás, hiba keresés vagy karbantartás esetében, ha a Vállalkozó telephelye és munkavégzés helyszíne közötti távolság több mint 5 km.

10/d. Termékértékesítés nélküli szolgáltatás (javítás, karbantartás, eseti szerelés, bérszerelés) esetében az átadás-átvételi eljárás Megrendelő által történő meghiúsítása, vagy a Megrendelő nemfizetése esetén a Vállalkozó vagy képviselője a Megrendelő távollétében is, a Megrendelő külön értesítése nélkül is jogosult a munkavégzés, ill. szolgáltatás helyét képező ingatlanra belépni, és jogosult az általa nyújtott szolgáltatás előtti állapotot visszaállítani. A Vállalkozó jogosult a javított, karbantartott ill. szerelt berendezésekből az általa beépített alkatrészeket eltávolítani, a berendezést működésképtelenné tenni. A szerződő Felek megállapodása alapján az átadás-átvételi eljárás Megrendelő által történő meghiúsítása, vagy a Megrendelő nemfizetése esetén, amennyiben a Vállalkozó vagy képviselője visszaállítja a szolgáltatás előtti állapotot, ill. működésképtelenné teszi a berendezést, az semmiképpen sem minősül rongálásnak, mindössze a szolgáltatás visszavételének.
A szolgáltatás visszavételét követően a Vállalkozót megilleti a szolgáltatás létrehozásával és visszavételével kapcsolatos költségek megtérítése, melyet a Megrendelő a szolgáltatás visszavételekor készpénzben köteles megfizetni a Vállalkozó képviselőjének.

10/e. A berendezések működésképtelené tevése, vagy a szolgáltatás előtti állapot visszaállítása következtében a Megrendelőt, a Végfelhasználót vagy harmadik felet olyan kár éri, mely üzemszerű működés esetén nem következett volna be, akkor a Megrendelő vállalja, hogy e miatt – akár közvetlen, akár közvetett módon – keletkezett kárt saját hibájából származó kárként viseli. Ebben az esetben a Vállalkozóval vagy képviselőjével szemben semmiféle megtérítésre, kártérítésre, egyéb jogorvoslatra vonatkozó igényt nem támaszthat, erről végérvényesen lemond.

10/f. A garancia érvényét veszti a Vállalkozó hatáskörén kívül esők általi szakszerűtlen telepítés, szerelés, beépítés, kivitelezés vagy beüzemelés esetén, rendszeres és szakszerű karbantartás elmaradása esetén.
Megszűnik a garancia a rendszerhez illesztett egyéb berendezések által okozott meghibásodás, továbbá elemi kár, erőszakos behatás, rongálás, szakszerűtlen kezelés és használat, átalakítás, bővítés, túlterhelés, hálózati feszültség megengedettnél nagyobb ingadozása és külső erőhatás esetén.
Nem érvényesíthető a garancia igény ha a telepített berendezés meghibásodása, vagy a berendezéseben keletkező elváltozás, az adott berendezésre vonatkozó leírásban vagy műszaki adatlapján szereplő működési hőmérsékleti tartományokon kívűli hőmérséklet következménye, vagy ha a berendezés lúgos, savas hatású, ill. egyéb más, a berendezésre károsa hatású vegyi anyagok, ártalmas gázok, gőzők hatásainak lett kitéve.

10/g. A fűtőfólia ideális működési környezete beton alá történő telepítés esetén 1,5-2% CM (beton nedvességtartalom) között van. Amennyiben a beton nedvességtartalma ettől nagyobb, előfordulhat, hogy a nedves beton elektrokémiai reakciója miatt, szivárgó áram jelenhet meg. Amennyiben ez a szivárgó áram meghaladja, vagy túllépi az áramkörbe kapcsolt életvédelmi relé határértékét, az működésbe léphet. Ez a jelenség nem jelenti a fűtési rendszer hibáját, nem képezi a reklamáció alapját.

 

 1. Együttműködés

11/a. A szerződő Felek a szerződés teljesítése érdekében szoros és közvetlen kapcsolat formájában működnek együtt. Ennek érdekében kölcsönösen és haladék nélkül hozzák egymás tudomására mindazon tényeket, körülményeket és értesüléseket, melyek a szerződésszerű teljesítést lassítják, akadályozzák, vagy veszélyeztetik, és azok elhárítására az adott helyzetben tőlük elvárható intézkedéseket megteszik.

11/b. A szerződő Felek az esetleges vitáikat, közvetlen tárgyalások útján kísérlik meg rendezni, arra is figyelemmel, hogy a viták és azok rendezése minél kisebb mértékben gátolja a szerződésszerű teljesítést.

11/c. A szerződő Felek egymással a szerződésben rögzített képviselőiken és módokon keresztül tartják a kapcsolatot.

11/d. A szerződő Felek esetleges vitáikat elsősorban tárgyalásos úton kísérlik meg rendezni. Jogvita esetére a Felperes által választott bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

 

 1. Üzleti titok

12/a. A szerződő Felek tudomásul veszik, hogy szerződés hatálya alatt a Megrendelővel, a Végfelhasználóval vagy a Vállalkozóval kapcsolatban tudomásukra kerülő minden átadott adat információ, műszaki megoldás, pénzügyi adat, további szerződő partnerek adatai és nyilatkozatai is üzleti titoknak minősülnek.

12/b. A szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy ezen üzleti titkokat megőrzik, harmadik fél részére tovább nem adhatják, harmadik félhez jutását a helyzettől elvárhatóan megakadályozzák.

 

 1. A szerződéstől elállás

13/a. A Megrendelő a szerződéstől bármikor, írásban tett nyilatkozattal, az elállás okának leírásával elállhat, de csak a még nem teljesített szerződéshányadra vonatkozóan teheti meg. A Vállalkozót ebben az esetben megilleti az addig elvégzett tevékenységének díja, fűtés rendszer tervezési költsége (légterenként nettó 8.000 Ft) a szerződés teljesítéséhez beszerzett, megrendelt vagy gyártás alatt lévő anyagok, ill. berendezések ára, és a szerződésben foglaltakkal kapcsolatban felmerült egyéb költségeinek megtérítése, továbbá meghiúsulási kötbér jogcímén a vállalkozói díj 20%-a.

13/b. A Vállalkozó a szerződéstől bármikor, írásban tett nyilatkozattal, az elállás okának leírásával elállhat. Amennyiben az elállás oka nem ütközik jelen ÁSZF bármely pontjában megfogalmazottakkal, a Megrendelőnek ebben az esetben visszajár az előleg, a továbbá meghiúsulási kötbér jogcímén a vállalkozói díj 20%-a.

 

 1. Vegyes rendelkezések és technikai információk

14/a. A Megrendelő a szerződés aláírásával, ill. megrendelése elküldésével kinyilatkozza és hozzájárul, hogy a Vállalkozó a telepített berendezésekről fotókat és videó felvételt készíthet, melyeket díjtalanul és szabadon használhat fel az interneten, valamint reklám és promóciók céljára. Ezek a fotók és videók nem sérthetik a Megrendelő vagy Végfelhasználó üzleti, ill. magánéleti titkait. Amennyiben a Megrendelő vagy a Végfelhasználó szerint ezek a fotók és videók üzleti vagy magánéleti titkokat sértenek, írásban kell kérnie a Vállalkozót, hogy módosítsa a megjelenő kép és videó anyagot úgy, hogy a Megrendelő üzleti ill. magánéleti titkai továbbiakban ne sérüljenek. A Vállalkozó köteles ezeket a módosításokat a Megrendelővel vagy a Végfelhasználóval történő egyeztetést követően, az erről szóló megállapodásban leírtak szerint, 15 munkanapon belül végrehajtani.

14/b. Az árajánlatban vagy szerződésben szereplő telepítési, kivitelezési díjak – amennyiben ez külön nincs meghatározva – hivatalos munkanapokon, reggel 8 és 18 óra közötti munkavégzésre vonatkoznak. Amennyiben a Megrendelő kérésére a munkavégzés ettől eltérő időpontban történik, a munkadíjra felár kerül felszámításra.

14/c. Amennyiben a Szerződés és az ÁSZF között eltérés van, akkor az aláírt szerződésben leírtak az irányadóak.

 

14/d. A jelen weboldal – kaplarfutofolia.hu és a hozzátartozó közösségi oldal böngészésével hozzájárul ahhoz, hogy az oldalak üzemeltetőjének, a Toma Family Mobil kft-nek  a szellemi termékét képező tartalmakat olvassa és kizárólag személyes információ szerzésre használja fel. A weblap és közösségi oldal üzemeltetője mint jogtulajdonos nem járul hozzá e közzétett tartalmak üzleti célú felhasználásához, és annak változatlan, vagy nagy mértékben hasonló módon történő átvételéhez vagy felhasználásához. A jelen feltételek tudomásulvételével a felhasználó egyúttal aláveti magát a magyar szerzői jog és a weblap üzemeltető cég  székhelye szerinti hatáskörrel rendelkező magyar bíróság illetékességének is.

Amennyiben weblapunk tartalmát harmadik személynek honlapján bizonyíthatóan azonos vagy hasonló formában észleljük, másolt oldalanként 200.000 Ft/hónap azaz kétszáz-ezer forint havidíj összegű kötbért számlázunk a jogtalan felhasználónak. Másolt oldalnak minősül az is, ha az átvétel a teljes oldal tartalom 20%-ánál nagyobb mértékben tartalmazza a nem engedélyezetten átvett szövegünket. Az átvétellel a felhasználó kifejezetten elfogadja ezen kötbér megállapodást.

14/e. Az ÁSZF-ben, a szerződésben és mellékleteiben nem rendezett kérdésekben a PTK. ide vonatkozó részeiben leírtak az irányadóak.

a Toma Family Mobil Kft

Általános szerződési feltételek

 

– (C) Toma Family Mobil Kft. – Tóth Tamás

error: Content is protected !!